ZAPANUJ NAD ŻYWIOŁAMI.

ZIEMIA – WODA – POWIETRZE

System uprawy pasowej w technologii Mzuri Pro-Til zapewnia optymalne środowisko dla równomiernego wzrostu roślin i ich wysokich plonów. Mzuri Pro-Til jest niedościgniony w zakresie spulchniania i optymalnego zagęszczania pasa gleby oraz precyzji i dokładności wysiewu w nim nasion.
● Wysokie ściernisko chroni glebę przed wywiewaniem jej cząstek (zimą śniegu) i erozją wodną.
● Pocięta słoma i inne resztki roślinne pozostawione na powierzchni stanowią barierę zapobiegającą parowaniu wody, stymulują aktywność fauny i flory glebowej.
● Gleba w pasie niespulchnionym zapewnia kapilarne podsiąkanie wody, co stymuluje szybkie kiełkowanie i wschody.
● Nieuprawiana gleba jest bogata w dostępne składniki odżywcze, tlen i wodę, co wspomaga szybki rozwój zdrowego systemu korzeniowego oraz stwarza idealne środowisko do rozwoju dżdżownic i pożytecznych mikroorganizmów.
● Uprawiony pas gleby zapewnia dobry kontakt pomiędzy nasionami, później korzeniami roślin, a glebą. Zachodzi w nim mineralizacja substancji organicznej i uwalnianie składników pokarmowych, także z aplikowanych nawozów. Jest to idealne środowisko do szybkiego, równomiernego kiełkowania każdego rodzaju nasion, a następnie wzrostu roślin i wykorzystania w pełni ich potencjału biologicznego.

MZURI PRO-TIL. TECHNOLOGIA JEDNEGO PRZEJAZDU.

Strefa A – Spulchnianie
Ząbkowane talerze rozcinają słomę i inne resztki pożniwne na powierzchni gleby, jednocześnie odsuwając je na obie strony uprawianego pasa. Samopozycjonujące się zęby-łapy z wymiennymi elementami roboczymi uprawiają pas gleby. Gleba w tym pasie jest dobrze spulchniona, wilgotna, bez resztek roślinnych na powierzchni. W przekroju uprawionego pasa gleby, niżej niż będą wysiane nasiona, umieszczany jest nawóz. Pozwala to zmniejszyć jego dawkę, a jednocześnie zapewnia roślinom dostępność składników pokarmowych od początku wegetacji.

Strefa B – Zagęszczanie
Unikalną właściwością konstrukcji Mzuri Pro-Til jest to, że cała masa maszyny naciska równomiernie na wszystkie uprawiane pasy. Pozwala to wtórnie zagęścić spulchnioną glebę, co likwiduje duże przestrzenie powietrzne, zwiększając kontakt wysianych nasion, a następnie korzeni roślin z wilgotną glebą.

Strefa C – Siew
Redlice siewne każdej sekcji pracują całkowicie niezależnie od zębów-łap uprawowych. Doskonale kopiują nierówności pola, zachowują stałą  głębokość siewu nasion, są łatwe do regulacji. Każda redlica za pomocą układu hydraulicznego wywiera nacisk na koło regulujące głębokość siewu. Zapewnia to jednakową głębokość siewu oraz dociśnięcie nasion do wilgotnej gleby, tworząc warunki do szybkiego ich kiełkowania.

MZURI – WIĘCEJ NIŻ KORZYŚCI.

Jeden przejazd od ścierniska przedplonu do siewek kolejnej rośliny.

Mzuri Pro-Til umożliwia siew bezpośrednio w ściernisko po zbiorze każdego przedplonu. Pozwala w jednym przejeździe głeboko uprawić wąskie pasy gleby, w których aplikowane są nawozy oraz wysiewane nasiona na dokładnie kontrolowanej głębokości. Nasiona zostają umieszczone w wilgotnej, odpowiednio napowietrzonej glebie o dobrej strukturze. Korzystne warunki powietrzno-wodne umożliwiają szybkie i równomierne wschody oraz intensywny wzrost korzeni i całych roślin.

Mniejsze zużycie paliwa.

W technologii Mzuri Pro-Til gleba uprawiana jest tylko w wąskich pasach (spulchniana a nie odwracana), co ogranicza jej opory podczas pracy i zużycie paliwa. Resztki pożniwne pozostają na powierzchni nieuprawianych pasów (międzyrzędzi) chroniąc glebę przed utratą wody i materii organicznej. Prowadzi to także do zwiększania aktywności życia biologicznego w glebie, w tym dżdżownic, jej rozluźnienia, poprawy struktury i zmniejszenia zwięzłości. W konsekwencji przeciętne zużycie paliwa przy zastosowaniu technologii Mzuri Pro-Til wynosi około 15 l/ha!

Redukcja kosztów i czasu pracy.

Małe zużycie paliwa to niskie koszty. Jeden przejazd agregatu w celu uprawy gleby, aplikacji nawozów (pasowo, idealnie pod system korzeniowy uprawianej rośliny) i siewu nasion znacznie skraca czas pracy oraz pozwala uniknąć spiętrzenia prac w okresach szczytowych. Niezależnie od warunków pogodowych można dotrzymać optymalnych terminów siewu. Mniejsze koszty i redukcja czasu pracy zwiększają wydajność oraz rentowność gospodarstwa.

Zrównoważony wpływ na środowisko.

Technologia Mzuri Pro-Til ma zrównoważony wpływ na środowisko. Rezygnacja z odwracania gleby (orek) i jej intensywnego spulchniania,a także mniejsze zużycie paliwa redukują emisję CO2 oraz N2O. Ściernisko i duża ilość resztek roślinnych na powierzchni gleby chroni ją przed: nadmiernym parowaniem wody, utratą struktury, zaskorupieniem, erozją wodną i wietrzną, zmywem powierzchniowym oraz wpływa korzystnie na aktywność biologiczną organizmów glebowych.

Poprawa struktury gleby.

Wielokrotne przejazdy maszynami do tradycyjnej uprawy roli powodują degradację struktury gleby. Na powierzchni tworzy się często skorupa, a głębsze warstwy są nad-miernie zagęszczone, tzw. podeszwa płużna. Zakłóca to stosunki powietrzno-wodne, brakuje tlenu, a życie biologiczne zamiera. W takich warunkach utrudnione są wschody roślin, wzrost korzeni i pobieranie przez nie składników pokarmowych.

Zwiększenie plonów.

Technologia Mzuri Pro-Til tworzy idealne warunki do szybkich i wyrównanych wschodów roślin, pozwalając im wykazać swój pełny potencjał biologiczny. Umieszczenie nawozów w uprawionych pasach gleby, w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni, zapewnia roślinom łatwy i stały dostęp do składników pokarmowych. Wszystko to oraz korzystne warunki powietrzno-wodne w całym okresie wegetacji, pozwalają uzyskiwać wysokie plony roślin o bardzo dobrej jakości.

MZURI Pro-Til to oszczędność:
● paliwa,
● czasu pracy,
● środków utrzymania maszyn,
● kapitału,
● nawozów.

MZURI Pro-Til to poprawa:
● zawartości glebowej materii organicznej,
● retencji wody w glebie,
● struktury gleby,
● efektywności nawożenia.

MZURI Pro-Til to korzyści:
● poprawa wydajności,
● redukcja kosztów,
● zrównoważony rozwój,
● zwiększenie dochodowości.

Become a dealer FB