POLITYKA PRYWATNOŚCI – DANE OSOBOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich naszych klientów, dostawców, gości i inne osoby o celu, rodzaju oraz zakresie pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz poinformować o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych jest, co do zasady, możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem np. e-maila, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne, a nie ma powszechnie obowiązujących podstaw do takiego przetwarzania, przetwarzanie może się odbywać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skontaktować się z nami, nie przekazując w tym celu danych, możliwe jest nawiązanie z nami kontaktu telefonicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Różniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro-Land w Śmielinie, przy ul. Stawowej 1, NIP 5581427658. Na określenie administratora w niniejszej informacji posłużymy się czasem w niniejszym dokumencie pojęciem „firma”.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

 

Cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe m. in. w następujących celach:

 • podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • realizacja umowy zawartej z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność firmy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz uzasadniony interes, np. marketing usług i produktów,
 • administracja wewnętrzna firmy, analizy i statystyki wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • procesy rekrutacyjne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do innych podmiotów upoważnionych do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz firmy czynności faktyczne związane z jej działalnością (np. przewoźnikom, kurierom) lub innych podmiotów świadczących usługi na jej rzecz. W szczególności, w celu zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi, zgodnej z Państwa potrzebami, możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym spółkom z naszej grupy Agro-Land, (tj. Mzuri – Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Śmielin 89-110, Stawowa 1 KRS 0000659625, MM – Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Śmielin 89-110,  Stawowa 1 KRS 0000356120, Gosprol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pęperzyn 43,  89-410 43 KRS 0000172745, EJ-Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Śmielin 89-110, Stawowa 1 KRS 0000409827, Agro-Land Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Śmielin 89-110, Stawowa 1 KRS 0000602834, Agro-Land Broker spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z o.o. Śmielin 89-110, Stawowa 1 KRS 0000503567, Agrami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Śmielin 89-110, Stawowa 1 KRS 0000545403,) a także współpracującym z nami firmom świadczącym usługi finansowe (np. w przypadku chęci przedstawienia Państwu oferty finansowania lub ubezpieczenia zakupionych u nas maszyn). Mogą być to następujące podmioty: Claas Financial Services SAS SA. Uproszczona Oddział w Polsce. Idea Getin Leasing S.A., Deutsche Leasing Polska S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Santander,   PZU S.A., TUiR Warta S.A., TUiŻ Warta S.A.  Concordia Polska TUW , STU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A., Generali Życie TU S.A. Proama właściciel Generali,  InterRisk,

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z nami, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów szczególnych prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów (np. prawa podatkowego).

 

Jakie dane osobowe dotyczące Pana/Pani wykorzystujemy?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu usług.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • dane wymagane do zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury,
 • dane kontaktowe,

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

Czy mają państwo obowiązek podać nam swoje dane?

W zakresie przetwarzania danych celem rekrutacji i zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań Kodeksu pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie u nas.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania zadań ustawowych nałożonych na firmę, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wypełnienia tychże zadań nałożonych przez ustawodawcę. Podanie danych ma charakter obowiązkowy, ponieważ jest niezbędne do rozliczania się z organami Państwowymi oraz wykonania wobec niech zobowiązań.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie.

 

Szczególne przypadki gromadzenia danych osobowych, w tym pośrednie gromadzenie.

Zazwyczaj gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób, z którymi łączą nas, łączyły lub będą łączyły bezpośrednie stosunki, takich jak:

 • kontrahenci,
 • studenci,
 • stażyści,
 • pracownicy tymczasowi,
 • zleceniobiorcy

Niekiedy możemy również gromadzić informacje dotyczące Pana/Pani, nawet gdy nie łączą Pana/Pani bezpośrednie stosunki z nami. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Pana/Pani pracodawca przekazuje nam Pana/Pani dane w celu kontaktowym.

 

Jakie prawa przysługują Panu/Pani i w jaki sposób może Pan/Pani z nich skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu – może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;
 • prawo do poprawiania – jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia – prawo usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • prawo do ograniczenia – może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie w zakresie dozwolonym przez prawo, jednakże bez wpływu na ważność operacji przetworzenia dokonanych przed wycofaniem zgody;
 • prawo do przekazywania danych – jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

 

Jak można skontaktować się z nami?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: daneosobowe@agro-land.eu.com , który rozpatrzy Pana/Pani zapytanie.

 

Plik do pobrania/druku: Kliknij

 

Become a dealer FB